Obchodní podmínky

Amitabha sp., Pražská  19. 25164 Mnichovice, IČ: 22866051,

e-mail: recepce@nekonecnyprostor.cz, tel.: 739473953 (dále jen „Spolek“), vydává tyto obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“):  

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží a služeb nabízených Spolkem a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Spolku a jeho zákazníků, kteří mohou být jak podnikatelé, tak spotřebitelé (dále jen „Zákazník“).
 2. Zákazník je povinen seznámit se s těmito Obchodními podmínkami, které jsou uvedeny na internetové adrese (http://www.nekonecnyprostor.cz/) a současně na recepci centra Nekonečný prostor (jak je uvedena v odst. 1článku II.)
 3. Podnikatelem se rozumí fyzická osoba, která vykonává samostatně, na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Podnikatelem se současně myslí každá právnická osoba.
 4. Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, uzavírá smlouvu se Spolkem. 

II. Prodej zboží a služeb v obchodních prostorech Spolku

 1. Aktuální nabídka zboží a služeb Spolku, stejně jako ceny za dané služby a zboží, včetně všech zákonných poplatků, je k dispozici v obchodních prostorech Společnosti na adrese:  Komunitní centrum Nekonečno , Pražská 19, 25164 Mnichovice (dále jen „centrum“) a současně na internetové adrese spolku.  
 2. Spolek může u jednotlivých služeb stanovit konkrétní podmínky pro jejich poskytování, a to zejména s ohledem na kapacitu centra, věkovou skladbu účastníků, apod. O těchto dalších podmínkách bude Zákazník před zakoupením služby jasným a srozumitelným způsobem informován. 
 3. Zákazník má možnost za zboží a služby zaplatit v hotovosti, nebo na účet spolku.
 4. Kromě zakoupení výrobku nebo služby má Zákazník možnost uzavřít se Spolkem také nájemní smlouvu na pronájem nebytových prostor . Podmínkou uzavření takové smlouvy je volná kapacita těchto prostor.

III. Rezervace, platby a průběh kurzů a lekcí

 1. Zákazník si může rezervovat místa na jednotlivých lekcích nebo na celém kurzu či kroužku pořádaném Spolkem nebo rezervovat prostor k pronájmu . Rezervace je považována z pohledu Spolku za závaznou teprve po uhrazení ceny předem dohodnutým způsobem.
 2. Rezervaci je možné učinit osobně na recepci centra, nebo přes webové rozhraní nebo telefonicky .
 3. Rezervace se považuje za závaznou objednávku dané služby, přičemž zaplacený rezervační poplatek bude považován za závdavek, který bude v případě zrušení rezervace vypořádán mezi stranami níže uvedeným způsobem.
 4. Pokud Zákazník zruší svou rezervaci:
  1. minimálně 48 hodin před zahájením lekce, kurzu, kroužku a/nebo pronájmu nebytových prostor, bude mu vrácen závdavek ve výši 70%
  2. ve lhůtě 24-48 hodin před zahájením lekce, kurzu, kroužku a/nebo pronájmu nebytových prostor, bude mu vráceno 50% závdavku, a to na jeho zákaznický účet;
  3. ve lhůtě kratší než 24 hodin je závdavek nevratný.
 5. Rezervace může být zrušena telefonicky na kontaktním telefonním čísle Spolku, osobně na recepci centra či elektronicky přes klientský účet.
 6. Propadnutý Závdavek se stane vlastnictvím Spolku, případně lektora, podle toho kdo bude provozovatelem zrušené lekce/kurzu. 
 7. V případě uhrazené služby, která je již poskytována (např. probíhající kurz), a který již byl uhrazen,  je zaplacené kurzovné nevratné. V individuálních případech lze ze strany Spolku postupovat jinak, např. individuální dohodou o náhradě v jiných termínech apod., závažné zdravotní důvody apod. Spolek si vyhrazuje právo posuzovat jednotlivé případy individuálně.
 8. Účastníci kurzů jsou zodpovědni za svůj zdravotní stav, jsou povinni informovat o případných zdravotních potížích a kontraindikacích lektora kurzu. Před započetím nebo v průběhu kurzu kdykoli své dotazy či nejistoty ohledně vhodnosti či kontraidikací konzultují s lektorem. Lektoři ani Spolek nemají zodpovědnost za zdraví a zdravotní komplikace účastníků kurzu jak po fyzické tak psychické stránce. 

IV. Ochrana osobních dat 

 1. Zákazník poskytuje dobrovolně Spolku své osobní údaje, a to za účelem uzavírání smluv se Spolkem.
 2. Zákazník souhlasí, aby Spolek tyto údaje v rámci svých činností, zejména marketingových, zpracovávala, tj. shromažďovala, ukládala na nosiče dat, upravovala, vyhledávala v nich, uschovávala, třídila, kombinovala, používala a likvidovala v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Společnost je oprávněn tak činit po dobu neurčitou. Tento souhlas může Zákazník kdykoli odvolat.
 3. Zákazník má i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě, právo na jejich opravu a další práva stanovená v § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, o čemž byl Spolkem informován. Informace o těchto údajích poskytne Spolek Zákazníkovi kdykoli na základě písemné žádosti.
 4. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČ, DIČ, atd.), která jsou součástí objednávky nebo byla Spolku sdělena během registrace Zákazníka, jsou Spolkem považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Spolek údaje o Zákazníkovi zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na realizaci služby (lektor kurzu, banka apod.), a to pouze v nutném rozsahu.
 5. Účastí na sportovní akci, lekci či kurzu Spolku souhlasí Zákazník s tím, že budou pořizovány zvukové či obrazové záznamy z této akce, které mohou zachycovat také daného Zákazníka. Takovéto záznamy mohou být rozmnožovány a rozšiřovány obvyklým způsobem, a to za účelem propagace kulturních, sportovních či obdobných služeb Spolku. Zákazník může svůj souhlas s pořizováním zvukových či obrazových záznamů své osoby kdykoli odvolat, a to výslovným úkonem učiněným vůči Spolku.

IV. Závěrečná ustanovení 

 1. Tyto Obchodní podmínky Spolku jsou účinné od 1.1.2017 a jsou k dispozici na recepci v centru a na internetových stránkách Spolku. 

Amitabha sp.